AVATAR > Cryovault > cryo_test_08_var1_fog.250_resize.jpg